smart jump in

 1. Mhemeg01
 2. yuzon
 3. Unknown_000
 4. Unknown_000
 5. blakejohnny84
 6. Ahseika Ogawa
 7. jcarpio
 8. Michaelmore
 9. AldwinXec
 10. bloodstain28
 11. bloodstain28